Otevřeme město slušným lidem

Otevřeme město slušným lidem

01.10.2014

Otevřeme město slušným lidem

Otevřeme město slušným lidem

Otevřeme město slušným lidem

Volební program volební strany č. 5 KOALICE  KDU-ČSL a TOP 09

OTEVŘEME MĚSTO SLUŠNÝM LIDEM

Doprava a investice

 • Zlepšíme dopravní obslužnost městských částí s provázaností na další způsoby dopravy z Bohumína (přípoje vlaky a autobus). Umožníme občanům využívat veřejnou dopravu pro dojíždění za prací mimo Bohumín i v časech na odpolední, noční směn a o víkendech zavedením ekobusu pro svoz na navazující dopravu
 • Zvýšíme dopravní možnosti pro pohybově hendikepované občany
 • Zvážíme možnosti dopravního propojení města s autobusovým stanovištěm a železniční stanicí Chalupki (PR)
  • Navrhneme propojení všech úseku cyklostezek a vytvoření uceleného okruhu okolo Bohumína
  • Přebudujeme „nevhodně řešené“ cyklostezky
  • Budeme požadovat kontroly na přetížení nákladních vozidel projíždějící městem jako prevenci poškozování silnic
  • Změníme kritéria pro výběrová řízení u veřejných zakázek změnou procentuální váhy u nabízené ceny; nízká cena nesmí být na úkor kvality "nejlevnější zpravidla nebývá nejlepší"

 

Sociální oblast a bydlení

 • Definujeme sociální bydlení, stanovíme potřebné počty, úroveň a jednoznačná
  a přísná pravidla pro tuto oblast. Vyčleníme část bytového fondu pro tyto účely.
 • Podpoříme sociálně preventivní výchovu a vzdělávání všech ohrožených skupin obyvatelstva (mládež, senioři apod.) ; projekty vzdělávání   v oblasti finanční  gramotnosti
 • Zřídíme pobídkový systém pro mladé rodiny s cílem zvýšení počtu obyvatel města
 • Vybudujeme městské jesle
 • Budeme provádět důslednou kontrolu kvality prováděných oprav a rekonstrukcí městského bytového fondu
 • Změníme zásady  pro pronajímaní (dražbu) městských bytů; povolení oddlužení (osobní bankrot), by nemělo být překážkou k získání užívacího práva k městskému bytu
 • Rozšíříme nabídku bydlení a podpory rodinám státních příslušníků jiných členských států Evropské unie
 • Zřídíme novou městskou společnost za účelem řešení a regulace problémů s  ubytovnami. Chceme aktivně přispět k řešení negativních důsledků sociální politiky státu a zneužívání příspěvků na bydlení osobami tím, že dostaneme byznys s ubytovnami pod kontrolu (částečnou) města.
 • Umožníme převod městských bytů do vlastnictví zejména stávajícím nájemcům v rámci systémového řešení; za tímto účelem poskytneme případným zájemcům i nízko úrokové půjčky.
 • Zvážíme zavedení spoluúčasti nájemců v městských bytech na úsporách dosažených zateplením budov, výměnou oken, popř. změnou způsobu vytápění. Spoluúčast nájemce bude sloužit výhradě na financování domovníků, popř. recepčních, v městských domech, s cílem zvýšit bezpečnost, pořádek, předcházení konfliktům, řešení problémů, zlepšení evidence, snížení rizika krádeží, kvality a komfortu bydlení
 • Zvýšíme konkurenceschopnost města jako největšího pronajímatele bytů a nebytových prostor na území města; město má nabízet nejlepší podmínky k pronájmu bytů a nebytových prostor (místností určených k podnikání)
 • Zavedeme pobídkový program pro mladé rodiny zaměstnanců a OSVČ; získání dočasného zvýhodněného bydlení ve městě
 • Provedeme podrobné vyhodnocení efektivity a hospodárnosti změny způsobu vytápění teplovodem z Elektrárny Dětmarovice.

 

Školství

 • Vytvoříme systém hodnocení a ovlivňování úrovně vzdělávání na základních školách jako příspěvkových organizacích města,
 • Zřídíme městský grantový fond na podporu našich žáků a studentů, podpoříme výměnu studentů, realizaci stáží, pobytů studentů z jiných částí ČR a zahraničí ve městě; fond by měl být spolufinancován pravidelnými příspěvky místních podnikatelských subjektů
 • Zavedeme pravidelné srovnávací testy úrovně vzdělávání žáků základních škol ve městě
 • Podpoříme vznik tříd pro nadané žáky a kvalitní výuku cizích jazyků – získáme
  pro bohumínské školy rodilé mluvčí
 • Podpoříme zvýšenou kooperaci v rámci přeshraniční spolupráce s Polskou republikou
 • Zřídíme v základních školách funkci školního strážníka
 • Prosadíme spravedlivé rozdělování příspěvků pro sportovní, kulturní a jiné spolky

 

Životní prostředí

 • Rozšíříme pěší zónu o část ulice Studentská v úseku od kina  K3 po tř. Dr. E. Beneše
 • Navrhneme motivační program pro další zvýšení podílu třídění komunálního odpadu
 • Zavedeme přísnější kontroly na znečišťování silnic na území města
 • Podpoříme výstavbu krajského integrovaného centra (KIC) pro nakládání s odpady, kde se bude energeticky zpracovávat komunální odpad; pomůže to vyřešit omezené skladovací kapacity městské skládky.
 • Provedeme cílenou a koncepční osvětovou činnost na území Polsku, zejména v obcích bezprostředně sousedících s Bohumínem v oblasti znečišťování ovzduší lokálními topidly a negativním dopadem na zdraví, životní úrovně a atraktivitu města a regionu
 • Vyjednáme s výrobcem topenářské techniky VIADRUS a.s. zavedení dlouhodobého programu výměny lokálních topenišť ve městě s podporou města;  program snižování emisí tzv.  městské kotlíkové dotace
 • Provedeme pravidelné kontroly znečišťování ovzduší, pořídíme mobilní měřící vůz na znečištění ovzduší, provedeme preventivní opatření a nebude-li to efektivní přistoupíme k opatřením represivním udělováním pokut za znečišťování ovzduší apod.
 • Navrhneme podání žaloby na statutární město Ostrava za dlouhodobé znečišťování ovzduší zápachem ze skládky TKO ve Vrbici/Hrušově
 • Zavedeme konkurenci podnikatelských subjektů v oblasti  údržby  veřejných prostranství a zeleně za účelem zlepšení kvality  s  možnosti srovnání  poskytovaných služeb

 

Zdravotnictví

 • Budeme usilovat o rozšíření nabídky služeb Bohumínské městské nemocnice
  pro polská města a obce s využitím legislativy EU; samoplátcovství
 • Podpoříme rozvoj, popř. vznik nových, zdravotních ambulancí tak, aby nedošlo k dalšímu poklesu dostupnosti zdravotní péče pro občany města (dostatečný počet odborných ambulancí, zejména zubních); zdravotní ambulance musí být otevřené tak, aby je mohli využít i osoby, které jsou zaměstnány mimo Bohumín

 

Bezpečnost, správa a propagace města

 • Podpoříme všechny účinné a efektivní preventivní akce a programy v oblasti předcházení a potlačování kriminality
 • Zvýšíme počet členů městské policie s cílem vytvořit systém její rajonizace; občan má znát svého strážníka (policistu). Vyjednáme zvýšení příspěvků obcí, ve kterých poskytujeme služby městské policie
 • Zajistíme označení všech kruhových objezdů na území města pro lepší orientaci integrovaného záchranného systému (IZS) při zásazích
 • Rozdělíme území města na obvody (rajóny) za účelem zvýšení efektivity práce osob v programu veřejně prospěšných pracovníků (VPP), změníme jejich označení, zvýšíme kontrolu jimi odvedené práce; na 20 osob zřídíme 1 mistra, zlepšíme řídící činnost těchto osob, nastavíme motivační systém pro VPP
  • Budeme se řídit zásadou:“ Všichni občané a jejich děti mají právo na bezpečný život
   a zároveň povinnost dodržovat zákony naší země.“
  • Prosadíme moderní způsoby řízení města, vzdělávání úředníků, jejich motivaci a odměňování podle kvality práce; na ochranu občana zvážíme zřízení institut městského ombudsmana
  • Vytvoříme střednědobý plán propagace města zaměřený na zastavení trendu odchodu zejména kvalifikovaných osob, zaměstnanců a jejich rodin z města a postupné navyšování počtu těchto osob na území města; zvážíme zřízení oddělení (popř. odboru) „propagace -  příležitostí - atraktivity „
  • Zavedeme anketu "Osobnost", a to pro různé oblasti společenského života;  společnost potřebuje VZORY pro následování a SYMBOLY. Podpoříme rozvoj místního patriotismu, přináležitost a sebevědomí občanů města.

 

 

KDU-ČSL a TOP 09 společně

Kalendář

Srpen 2017

PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Aktuality

V lednu 2015 proběhne sněm MO TOP 09 Bohumín

25.12.2014

Sněm MO TOP 09 v Bohumíně

Celá aktualita

Klidné Vánoce a šťastný celý nový rok

21.12.2014

Nový rok s TOP 09

Celá aktualita

Tříkrálová promluva Karla Schwarzenberga

06.01.2014

Karel Schwarzenberg přednesl v neděli 5. ledna v 10:00 svůj Tříkrálový proslov. Předseda TOP 09 již předem avizoval, že nehodlá žádná témata kopírovat, ale připravil si svá vlastní.

Celá aktualita